Publications

Below are a list of publications where neutron scattering data played an important role in the acceptance of the paper and a Taiwanese affiliated investigator was a co-author. In Bold are the Taiwan based scientists a star marks the corresponding author and the neutron source used (if known) is marked in green.

Publication: 
1*Multiple magnetic transitions induced by Mn-doping in orthochromite HoCrO3
Xinzhi Liu*, Yuan Yuan, Xiaobai Ma, Siqin Meng, Chin-Wei Wang, Lijie Hao, Hongliang Wang*, Kai Sun, Dongfeng Chen
J. Alloys Compd. 970, 172586 (2024). ANSTO (IF=5.316)
2*Enhanced magnetocaloric effect accompanying successive magnetic transitions in TbMn2Si2-xGex compounds
H. Y. Hao, W. Q. Wang*, W. D. Hutchison, J. Y. Li, C. W. Wang, Q. F. Gu, S. J. Campbell, Z. X. Cheng e*, J.L. Wang*
J. Magn. Magn. Mater. 590, 171654 (2024). ANSTO (IF=3.097)
3*Giant Magnetocaloric Effect in Spin Supersolid Candidate Na2BaCo(PO4)2
Junsen Xiang, Chuandi Zhang, Yuan Gao, Wolfgang Schmidt, Karin Schmalzl, Chin-Wei Wang, Bo Li, Ning Xi, Xin-Yang Liu, Hai Jin, Gang Li, Jun Shen, Ziyu Chen, Yang Qi, Yuan Wan, Wentao Jin*, Wei Li*, Peijie Sun*, Gang Su*
Nature 625, 270 (2024). ANSTO (IF=64.800)
4*Liquid-like thermal conductivity in solid materials: Dynamic behavior of silver ions in argyrodites
Pai-Chun Wei*, Cheng-Rong Hsing, Chun-Chuen Yang, Yung-Hsiang Tung, Hsin-Jay Wu, Wan-Ting Yen, Yen-Chung Lai, Jey-Jau Lee, Chin-Wei Wang, Hung-Cheng Wu, Hung-Duen Yang, Venkatesh Singaravelu, Xiaohe Miao, Andrea Giugni, Jia-Kai Hu, Jui-Han Fu, Vincent Tung, Jian He, Ching-Ming Wei*, Jr-Hau He*
Nano Energy 122, 109324 (2024). ANSTO (IF=19.069)
5*Confinement effect in nanopores of shale and coal reservoirs: A review on experimental characterization methods
Minghan Li, Mengdi Sun*, Erfan Mohammadian, Yeping Ji, Tomasz P. Blach, Mehdi Ostadhassan, Jianjiang Wen, Chunming Wu, Zhejun Pan
Gas Science and Engineering 123, 205249 (2024). ANSTO (IF=5.830)
6*Nano- and Microstructures of Collagen-Nanocellulose Hydrogels as Engineered Extracellular Matrices
Rodrigo Curvello, Vikram Singh Raghuwanshi, Chun-Ming Wu, Jitendra Mata, Gil Garnier*
ACS Appl. Mater. Interfaces 16, 1370-1379 (2024). ANSTO (IF=9.500)
7*Emergence of the isotropic Kitaev honeycomb lattice α-RuCl3 and its magnetic properties
Sang-Youn Park, Seung-Hwan Do∗, Kwang-Yong Choi, D Jang, Tae-Hwan Jang, J Scheffer, Chun-Ming Wu, J S Gardner, J M S Park, Jae-Hoon Park∗ ,Sungdae Ji∗
J. Phys.: Condens. Matter 36, 215803 (2024). ANSTO (IF=2.700)
8*High-order harmonics and the reverse of the squaring up process in the quasi-two-dimensional triangular-lattice magnet HoPdAl4Ge2
Fei Gao, Weijun Ren*, Chin-Wei Wang†, S. Yano, Calder Stuart, Qiang Zhang, Hengheng Wu, Meng An, Yanpei Jing, Bing Li‡, Zhidong Zhang
Phys. Rev. B 109, 134407 (2024). ANSTO,SNS (IF=3.700)
9*Vacancies tailoring lattice anharmonicity of Zintl-type thermoelectrics
Jinfeng Zhu, Qingyong Ren*, Chen Chen, Chen Wang, Mingfang Shu, Miao He, Cuiping Zhang, Manh Duc Le, Shuki Torri, Chin-Wei Wang, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng, Lisi Li, Guohua Wang, Yuxuan Jiang, Mingzai Wu, Zhe Qu, Xin Tong*, Yue Chen*, Qian Zhang*, Jie Ma*
Nat. Commun. 15,2618 (2024). ANSTO,ISIS,Jparc (IF=16.600)
10*Tunable magnetic structures in the helimagnet YBa(Cu1-xFex)2O5
Chun-Hao Lai, Chin-Wei Wang, Hung-Cheng Wu, Yu-Hui Liang, Andrew J. Studer, Wei-Tin Chen#, Chao-Hung Du*
Phys. Rev. Materials 8, 054404 (2024). ANSTO (IF=3.400)
11*Ultrahigh zT from strong electron–phonon interactions and a low-dimensional Fermi surface
V. K. Ranganayakulu, Te-Hsien Wang, Cheng-Lung Chen*, Angus Huang, Ma-Hsuan Ma, Chun-Min Wu, Wei-Han Tsai, Tsu-Lien Hung, Min-Nan Ou, Horng-Tay Jeng*, Chih-Hao Lee, Kuei-Hsien Chen, Wen-Hsien Li, Madison K. Brod, G. Jeffrey Snyder ,Yang-Yuan Chen*
Energy Environ. Sci., 17, 1904 (2024). ANSTO (IF=32.500)
12*Preparation of stimuli-responsive mesoporous composites for in-vitro/in-vivo studies against liver cancer
Ndumiso Vukile Mdlovu, Kuen-Song Lin*, Meng-Tzu Weng*, Chun-Ming Wu, Sat Septian Dwitya, You-Sheng Lin
J. Ind. Eng. Chem. 135, 444-456 (2024). ANSTO (IF=5.278)