Publications

Below are a list of publications where neutron scattering data played an important role in the acceptance of the paper and a Taiwanese affiliated investigator was a co-author. In Bold are the Taiwan based scientists a star marks the corresponding author and the neutron source used (if known) is marked in green.

1*Green Energy Materials Handbook
Sanjaya Brahma, Chia-Chin Chang, Chia-Yun Chen, Hung-Yuan Chen, Jing-Ru Chen, Kun-You Chen, Peter Chen, Tsan-Yao Chen, Chi-Cheng Chiu, Guan-Ying Fu, Chih-Wei Hu, Jow-Lay Huang, I-Ming Hung, Jeng-Shiung Jan, Yung-Der Juang, Chin-Lung Kuo, Chun-Hsien Kuo, Chia-Jung Lee, Yuh-Lang Lee, Ming-Hsien Li, Wei-Bang Li, Chih-Ao Liao, Kuan-Yu Lin, Shih-Kang Lin, Shih‑Yang Lin, Hsin‑Yi Liu, Ralph Nicolai Nasara, Duy Khanh Nguyen, Hai Duong Pham, Ilham Ramadhan Putra, Lakshmanan Saravanan, Pawan Kumar Singh, Yu-Fan Su, Ramesh Subramani, Hsisheng Teng, Ngoc Thanh Thuy Tran, Yu-Jen Tsai, Yu-Chao Tseng, Chai-Hao Tu, Shanmuganathan Venketasan, Yi-Hung Wang, Shao-Chieh Weng, Chun-Ming Wu, Ming-Hsiu Wu and Ping-Ching Wu
Taylor and Francis 2019 ANSTO (IF=0.000)
2*Invariant incommensurate coherence length in spin-density-wave excitation of Cr0.99Fe0.11
Haruhiro Hiraka*, Shin-ichiro Yano, Tatsuo Fukuda
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 469, 629-632 (2019) ANSTO (IF=2.717)
3*Observation of charge transfer driven antiferroelectricity in 3d-pyrochlore multiferroic Cu2OC12
H. C. Wu, J. K. Yuan, K. D. Chandrasekhar, C. H. Lee, W. H. Li, C. W. Wang, J. M. Chen, J. Y. Lin, H. Berger, T. W. Yen, S. M. Huang, C. W. Chu, H. D. Yang
Material Today Physics 8, 34-42 (2019) ANSTO (IF=0.000)
4*The structure and magnetism of orthochromites Ho1-xYxCrO3
Hongliang Wang, Xinzhi Liu, Lijie Hao, Xiaobai Ma, Wenze Han, Kai Sun, Dongfeng Chen, Hao Guo, Zhendong Fu, Chin-Wei Wang, Pinwen Zhu, and Yuntao Liu
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 473, 428-434 (2019) ANSTO (IF=2.717)
5*Multifunctional nanocarrier as a potential micro-RNA delivery vehicle for neuroblastoma treatment
Ndumiso Vukile Mdlovu, Yun Chen*, Kuen-Song Lin*, Ming-Wei Hsu, Steven S.-S. Wang∗, Chun-Ming Wu, You-Sheng Lin, Kazuki Ohishi
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 96, 526 (2019) ANSTO (IF=3.849)
6*Thermoelectric Figure-of-Merit of Fully Dense Single-Crystalline SnSe
Pai-Chun Wei, Sriparna Bhattacharya, Yu-Fei Liu, Fengjiao Liu, Jian He, Yung-Hsiang Tung, Chun-Chuen Yang, Cheng-Rong Hsing, Duc-Long Nguyen, Ching-Ming Wei, Mei-Yin Chou, Yen-Chung Lai, Tsu-Lien Hung, Syu-You Guan, Chia-Seng Chang, Hsin-Jay Wu, Chi-Hung Lee, Wen-Hsien Li , Raphael P. Hermann, Yang-Yuan Chen, and Apparao M. Rao
ACS Omega 4, 5442 (2019) NCNR (IF=2.584)
7*Hardening steels by the generation of transient phase using additive manufacturing
E-Wen Huang*, Soo Yeol Lee*, Jayant Jain, Yang Tong, Ke An, Nien-Ti Tsou, Tu-Ngoc Lam, Dunji Yu, Hobyung Chae, Shi-Wei Chen, Shih-Min Chen, and Hung-Sheng Chou*
Intermetallics 109, 60-67 (2019) SNS (IF=2.969)
8*Interplay between magnetic ion and amorphous carbon in Na3V2(PO4)3/C nanocomposite
Cheng-Wei Kao, Chun-Chuen Yang, Chin-Wei Wang, Shu-Han Zhuang, Yung-Hsiang Tung, Ting-Wei Hsu, Wei-Chun Wu, Wei-Ren Liu and Kuen-Song Lin
AIP Advances 9, 035134 (2019) ANSTO (IF=1.653)
9*Colossal barocaloric effects in plastic crystals
Bing Li*, Yukinobu Kawakita, Seiko Ohira-Kawamura, Takeshi Sugahara, Hui Wang, Jingfan Wang, Yanna Chen, Saori I. Kawaguchi, Shogo Kawaguchi, Koji Ohara, Kuo Li, Dehong Yu, Richard Mole, Takanori Hattor, Tatsuya Kikuchi, Shin-ichiro Yano, Zhao Zhang, Zhe Zhang, Weijun Ren, Shangchao Lin, Osami Sakata, Kenji Nakajima and Zhidong Zhang
Nature 567, 506 (2019) ANSTO (IF=41.577)
10*Strong electron-phonon coupling in superconducting bismuth nanoparticles
Ashish Chhaganlal Gandhi, Shrikrushna Shivaji Gaikwad, Jen-Chih Peng, Chin-Wei Wang, Ting Shan Chan, and Sheng Yun Wu
APL Materials 7, 031111 (2019) ANSTO (IF=4.739)
11*Anomalous Magnetic Properties in Mn(Se, S) System
Chun-Hao Huang, Chin-Wei Wang, Chung-Chieh Chang, Yung-Chi Lee, Gwo-Tzong Huang, Ming-Jye Wang*, and Maw-Kuen Wu
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 483, 205-211 (2019) ANSTO (IF=2.717)
12*Antibiotic resistance and host immune evasion in Staphylococcus aureus mediated by a metabolic adaptation
Jhih-Hang Jiang, Md Saruar Bhuiyan, Hsin-Hui Shen, David R. Cameron, Thusitha W. T. Rupasinghe, Chun-Ming Wu, Anton P. Le Brun, Xenia Kostoulias, Carmen Domene, Alex J. Fulcher, Malcolm J. McConville, Benjamin P. Howden, Graham J. Lieschke, and Anton Y. Peleg
PNAS 116, 3722 (2019) ANSTO (IF=9.504)
13*The Synergic Effects of Zr Doping and Li2TiO3 Coating on the Crystal Structure and Electrochemical Performances of Li-rich Li1.2Ni0.2Mn0.6O2
Yanwu Zhai , Jicheng Zhang , Heng Zhang , Xinzhi Liu , Chin-Wei Wang , Limei Sun, Xiangfeng Liu*
Journal of The Electrochemical Society 166, A1323-A1329 (2019) ANSTO (IF=3.520)
14*Absence of spin-ice state in the disordered fluorite Dy2Zr2O7
J. G. A. Ramon, C. W. Wang, L. Ishida, P. L. Bernardo, M. M. Leite, F. M. Vichi, J. S. Gardner, and R. S. Freitas
Physical Review B 99, 214442 (2019) ANSTO (IF=3.813)
15*Plastic anisotropy and deformation-induced phase transformation of additive manufactured stainless steel
Hobyung Chae, E-Wen Huang**, Jayant Jain, Huamiao Wang, Wanchuck Woo, Shi-Wei Chen, Stefanus Harjo, Takuro Kawasaki, Soo Yeol Lee*
Materials Science & Engineering A 762, 138065 (2019) JPARC (IF=4.081)
16*Crystal and magnetic structures of Ce2CuGe6
Ji Qi, Weijun Ren∗, Chin-Wei Wang∗∗, Lei Zhang, Chenyang Yu, Yanxin Zhuang, Zhidong Zhang
Journal of Alloys and Compounds 805, 1260-1265 (2019) ANSTO (IF=3.779)
17*Comparing Cyclic Tension-Compression Effects on CoCrFeMnNi High-Entropy Alloy and Ni-Based Superalloy
Tu-Ngoc Lam, You-Shiun Chou, Yao-Jen Chang, Tsung-Ruei Su, An-Chou Yeh, Stefanus Harjo, Soo Yeol Lee*, Jayant Jain, Bo-Hong Lai and E-Wen Huang*
Crystals 9(8), 420 (2019) JPARC,LANSCE (IF=2.086)
18*Neutron diffraction study of unusual magnetic behaviors in the Ho2Fe11Al6 intermetallic compound
Yili Cao, Kun Lin, Zhanning Liu, Jinyu Hu, Chin-Wei Wang, Maxim Avdeev, Qiang Li, Jinxia Deng, Jun Chen, Hongjie Zhang and Xianran Xing*
Inorganic Chemistry 58, 13472-13475 (2019) ANSTO (IF=4.850)
19*Element Efects on High-Entropy Alloy Vacancy and Heterogeneous Lattice Distortion Subjected to Quasi-equilibrium Heating
E-Wen Huang*, Hung-ShengChou, K. N.Tu1, Wei-Song Hung, Tu-Ngoc Lam1, Che-WeiTsai, Ching-YuChiang, Bi-Hsuan Lin, An-ChouYeh, Shan-HsiuChang, Yao-JenChang, Jun-JieYang, Xiao-Yun Li, Ching-Shun Ku, KeAn , Yuan-WeiChang & Yu-Lun Jao
Scientific Report 9, 14788 (2019) SNS (IF=4.011)
20*Effects of the Density of Chemical Cross-links and Physical Entanglements of Ultraviolet-Irradiated Polystyrene Chains on Domain Orientation and Spatial Order of Polystyrene-blockPoly(methyl methacrylate) Nano-Domains
Wei-Chen Yang, Song-Hao Wu, Yi-Fang Chen, Andrew Nelson, Chun-Ming Wu,and Ya-Sen Sun*
Langmuir 35, 14017-14030 (2019) ANSTO (IF=3.683)